Toimenpiteet

Veden laadun parantaminen ja kuormituksen pienentäminen

JOKIohjelma toimii kaikilla sektoreilla koko toiminta-alueen vesistöjen veden laadun parantamiseksi. Kaikissa vesistöjen kunnostushankkeissa tärkeintä on ensimmäisenä vähentää ulkoista kuormitusta. Laajan yhteistyöverkoston ja hankkeiden avulla JOKIohjelman maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet toteutetaan kustannustehokkaasti oikeisiin kohteisiin uusinta tutkimustietoa hyödyntäen. Ohjelma antaa asiantuntija-apua ja neuvontaa haja-asutuksen, teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.  

Kalataloudellinen kehittäminen

JOKIohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on palauttaa elinvoimainen vaelluskalakanta takaisin Eurajokeen ja sen sivuhaaroihin. Kalojen kulkuyhteyksiä ja lisääntymismahdollisuuksia jokiverkostossa parannetaan yhteistyössä viranomaisten ja vesialueen omistajien kanssa. Alueen järvien kalaston rakennetta pyritään parantamaan kalastuksen ohjauksella ja oikein toteutetuilla hoitokalastuksilla. Tutkimusten ja selvityksien avulla saadaan tietoa ohjelma-alueen vesistöjen kalakantojen tilan kehittymisestä.

Luontoarvojen turvaaminen

Alueella on arvokkaita lintuvesiä, Natura-alueita, luonnonsuojelu- ja soidensuojelualueita sekä muita ylläpidettäviä luontokohteita, joiden luontoarvojen turvaaminen tulevillekin sukupolville on tärkeää. JOKIohjelma toimii yhteistyössä viranomaisten ja paikallisten yhdistysten kanssa luontoarvojen säilyttämisen puolesta.

Virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen

Ohjelma-alueen vesistöt, –reitit ja puhdas luonto tarjoavat alueen asukkaille ja matkailijoille paljon mahdollisuuksia. Ohjelma tukee virkistyskäyttöinfran kehittämistä ja alueen virkistyskäyttöarvon lisäämistä paikallisten asukkaiden ja luontomatkailun tueksi.

Tiedotus ja viestintä

Tiedottamalla JOKIohjelman käytännön toimista ja alueen vesistöjen tilasta lisätään alueen asukkaiden vesiensuojelutietoisuutta ja positiivista suhtautumista pitkäjänteiseen vesiensuojelutyöhön. Alueen luontoarvojen tunnettuutta lisätään rakentamalla infomateriaalia JOKIohjelman alueen vesistöistä ja monipuolisista luontokohteista asukkaiden käyttöön. Ohjelma on tehokkaasti mukana sosiaalisessa mediassa ja osallistuu aktiivisesti alueen eri tapahtumiin. JOKIohjelman toiminnan tueksi perustetaan toimintaryhmiä yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa.

Avustukset

JOKIohjelma myöntää vesiensuojeluun innostavia avustus- tai stipendirahastoja erityisesti lapsille ja nuorille.

Tutkimukset ja seurannat

Tutkimus ja erilaiset seurannat ovat JOKIohjelman kaikissa toimissa tärkeä osa jokapäiväistä työtä. Tutkimuksen ja seurannan avulla pystytään toteuttamaan ohjelman konkreettiset toimenpiteet oikein ja oikeisiin kohteisiin. JOKIohjelman tehtävänä on tuoda tutkimustulokset kansantajuisesti kaikkien saataville.

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja