Eurajoelta ensimmäiset havainnot vaellussiian luonnontuotannon onnistumisesta

Keväällä Eurajoella toteutetuissa poikashaavinnoissa saatiin saaliiksi vastakuoriutuneita siianpoikasia. Havainnot joessa syntyneistä siianpoikasista ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun siika patoamisen, perkausten ja vedenlaadun heikon tilan vuoksi hävisi Eurajoesta.

Vaellussiika kutee syksyllä marraskuussa ja mäti kehittyy talven aikana joen pohjassa. Poikaset kuoriutuvat keväällä jäiden lähdettyä ja siirtyvät virran mukana vähitellen jokea alaspäin ja merelle syönnöstämään. Eurajoella siianpoikasia etsittiin huhtikuussa poikashaavilla.  Tutkimus painottui Pappilankosken kalatien alapuolisiin osiin, mutta myös yläpuoliselta alueelta Irjanteen Faltunkoskesta kartoitettiin poikasten esiintymistä. Siianpoikasia löydettiin yhteensä 7 eri haavintakohteesta mukaan lukien Faltunkoski. Tätä voidaan pitää erittäin lupaavana merkkinä Eurajoen kalataloudellisen kehittämisen näkökulmasta, sillä löydökset varmistavat, että ainakin osa vaeltavista siioista pääsee nousemaan Pappilankosken kalatiestä joen yläpuolisiin osiin ja vedenlaadulliset edellytykset siian lisääntymiseksi on olemassa. Luonnonvarakeskuksen kartoitusten perusteella vaellussiian lisääntyminen on onnistunut ainakin vähäisissä määrin noin puolessa Suomen rannikolla kartoitetuista joissa, ja nyt Eurajoki saadaan lisätä tähän joukkoon. Pyyntiponnistukseen suhteutettuna poikasmäärät ovat vielä maltillisia, mutta merkittävää on se, että poikasia löytyi useampana eri ajankohtana ja pitkin tutkittua aluetta. Esimerkiksi valuma-alueen happamat sulfaattimaat ja ajoittain hapan vesi ovat aiemmin luoneet epävarmuutta vedenlaadun riittävyydestä siianpoikastuotantoon. Luonnonvarakeskus toteutti Eurajoessa poikashaavintoja viimeksi vuonna 2014, jolloin poikasia ei havaittu.

Haavinnat toteutettiin osana Pyhäjärvi-instituutin EuraSiika -hanketta (Eurajoen siiankutualueiden kartoitus ja kunnostussuunnittelu), jossa yhteistyökumppanina toimivat Luonnonvarakeskus, Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry sekä Eurajoen osakaskunnat. Hanke on saanut rahoitusta kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Poikaspyynnit toistetaan ensi keväänä ja lisäksi Eurajoen vedenlaadullisia edellytyksiä siianpoikastuotantoon tutkitaan mädinhaudontakokein talven 2021 aikana. Työn perusteella arvioidaan käytännön mahdollisuuksia Eurajoen vaellussiiantilanteen parantamiseen ja luontaisen lisääntymisen edellytysten parantamiseen esimerkiksi kunnostuksilla sekä laaditaan suunnitelma toteutuksen perustaksi.

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja