Köyliönjärven kunnostussuunnitelmalla tehoa toiminnalle!

Järven ympäristössä harjoitetaan monipuolista maataloutta,mm. erikoiskasvinviljelyä, mutta valuma-alueella on myös turvetuotantoa jametsätaloutta. Järven rannoilla sijaitsee paljon vakituista ja vapaa-ajanasutusta. Vedellä onkin merkittävä asema paikallisessa elämässä. Köyliönjärvion tärkeä virkistyskäyttökohde ympäri vuoden, järven rannoilla on kolmevirallista uimarantaa, vettä käytetään viljelyksien kasteluun, ja vaikkapäätoimista kaupallista kalastusta ei järvellä olekaan, on Köyliönjärvi merkittäväkalastuskohde.

Köyliönjärvi ympäristöineen muodostaakulttuurihistoriallisesti merkittävän kokonaisuuden. Alue on nimetty yhdeksiSuomen kansallismaisema-alueista ja Köyliönjärven kulttuurimaisema kuuluuSuomen valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Köyliönjärven alue onmyös luontoarvoiltaan merkittävä ympäristö. Alueella on edustaviaperinnebiotooppeja, kuten hakamaita ja niittyjä. Köyliönjärvi on järvityyppinäerityinen, ja lisäksi se on kokonaisuudessaan kansainvälisesti tärkeälintuvesi. Järvellä on kaksi Natura-aluetta ja yksityisiäluonnonsuojelualueita.

Köyliönjärvi on luontaisesti runsasravinteinen järvi javaluma-alueen käyttöhistoria on lisännyt järven ravinteisuustasoa. Suurinongelma Köyliönjärvellä on rehevöityminen ja sen mukanaan tuomathaittavaikutukset. Köyliönjärven tilannetta on seurattu eri toimijoidentoimesta ja järvellä ja sen valuma-alueella on toteutettu erilaisia tilanparantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tutkimusten ja toteutettujen toimien jahankkeiden kokemukset on kerätty yhteen Köyliönjärven kunnostussuunnitelmaan janiiden perusteella on arvioitu ja laadittu toimenpide-ehdotuksia järvenvirkistyskäytön ja ekologisen tilan parantamiseksi sekä Natura-arvojenturvaamiseksi. Suunnitelmassa tunnistetaan ja tuodaan esille myös tausta- jaseurantatiedoissa olevat puutteet ja lisäselvitystarpeet. Kunnostussuunnitelmansisältämiä konkreettisia, kohdennettuja toimia voivat hyödyntää jatkossa alueenkaikki toimijat mukaan lukien Köyliönjärven suojeluyhdistys ry, jonkaaloitteesta hanketta ja suunnitelmaa ryhdyttiin toteuttamaan.Kunnostussuunnitelmassa tehdyt toimenpide-ehdotukset ohjaavat mm.suojeluyhdistyksen ja elinkeinotoimijoiden jatkotoimia ja tuleviarahoitushakemuksia sekä ulkoisen, että sisäisen kuormituksen osalta.

Köyliönjärven kunnostussuunnitelma on toteutettu osanaVarsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta rahoitettua Köyliönjärvenkunnostussuunnittelulla tehoa toiminnalle hanketta. Lisäksi hankkeenrahoitukseen ja toteutukseen on osallistunut Pyhäjärvi-instituutin JOKIohjelmaja Köyliönjärven suojeluyhdistys ry.

Suunnitelma on julkaistu Pyhäjärvi-instituutin julkaisuissa ja se on luettavissa täältä: Köyliönjärven kunnostussuunnitelma

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja