Kätevästi käytäntöön - KÄTEVÄ-hankkeen loppuwebinaari

Käytännön toimet maa- ja metsätalouden vesienhallinnan pohjana -webinaarissa syyskuun lopussa käytiin läpi Eurajoen vesistöalueella toteutettuja käytännön toimia vesienhallinnan huomioimisessa kuntametsissä, maan kasvukunnossa ja lohkokohtaisessa vesitaloudessa sekä rakennekalkitusten vaikutuksista Eurajoen pilottialueella. Webinaari järjestettiin KÄTEVÄ-hankkeen loppuwebinaarina.

Webinaarin aineistot löydät tapahtumasivultamme täältä: https://pyhajarvi-instituutti.fi/tapahtuma/kaytannon-toimet-maa-ja-metsatalouden-vesienhallinnan-pohjana-webinaari/

Lokakuun lopussa päättyvän KÄTEVÄ – Käytännöntoimilla kohti Eurajoen vesistöalueen vaikuttavampaa vesienhallintaa -hankkeen toimenpiteet ovat kohdistuneet valuma-alueen vesienhallintaan sekä merkittävimpien hajakuormituslähteiden, maa- ja metsätalouden ravinteiden pidätykseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi Eurajoen vesistöalueella toteutettiin vesiensuojeluntoimenpiteitä kolmessa työpaketissa. Kahdella valuma-aluetason pilotilla pureuduttiin maa- ja metsätalouden vesienhallinnan kipupisteisiin. Kolmas työpaketti koski vesistöalueella jo sijaitsevien toimenpiteiden kunnostusta Pyhäjärven suojeluohjelman toiminta-alueella. Kokonaisvaltaisten menetelmien kirjo vaihteli perinteisistä vesiensuojelun toimenpiteistä uudempiin menetelmiin, kuten kaksitasouomiin ja maan kasvukunnon parantamiseen. Toimenpiteisiin on liitetty aktiivinen seuranta sekä laaja viestintä, jonka kautta vesistö- ja ilmastokestäviä käytäntöjä on jalkautettu osaksi lounaissuomalaista maa- ja metsätaloutta.

Kätevä-hankkeessa toteutettiin JOKIohjelman toiminta-alueella Ahmasojan yläosan toimenpidekokonaisuus metsätalouden vesienhallintaan. Kokonaisuus toteutettiin yhteistyössä hankkeen osatoteuttajan Suomen metsäkeskuksen kanssa. Toimenpidekokonaisuus käsitti kolmen padotetun allasrakenteen ketjun sekä näihin liittyvät pohjapatoketjut, joiden avulla hallitaan virtaamia ja pidätetään kiintoainetta. Osaan altaista lisättiin havupuuainesta liukoisten ravinteiden pidätykseen ja vesiympäristön monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Pyhäjärven suojeluohjelman toiminta-alueella toteutetut toimet pitivät sisällään olemassa olevien Kärrilän ja Imponojan laskeutusallas-kosteikkokokonaisuuden kunnostuksen. Lisäksi Naaranojalle rakennettiin kaksitasouoma, jonka avulla vähennetään Yläneenjokeen tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta ja toteutettiin Muurassuon pintavalutuskentän kunnostussuunnitelma.

Yhteistyötä on tehty mm. VesiKestävä-hankkeen, maan vesitalouteen keskittyvän Älykkäät kastelumenetelmät -hankkeen ja rakennekalkin vesistövaikutuksia seuraavan -hankkeen kanssa.

Lue lisää KÄTEVÄ-hankkeesta täältä: https://pyhajarvi-instituutti.fi/hanke/kateva/

JOKIOHJELMA

Pyhäjärvi-instituutti
S-posti: toimisto@pji.fi
Puhelin: 0440 344 054

Ota yhteyttä

Evästekäytäntö

Seuraa Jokiohjelmaa

Pyhäjärvi-instituutti tietosuoja